Българска академия на науките
Институт по оптически материали и технологии
"Акад. Йордан Малиновски"
БАН
ИОМТ
ИНФОРМАЦИЯ

Обект на изследване в настоящия проект е съчетаване на отличната фотопроводимост и бързина на действие на неорганичните кристали и силното двулъчепречупване на течните кристали в хибридни структури с подобрена функционалност.

Целта е разработване на структури, чувствителни в широк спектрален диапазон и с голяма разделителна способност, позволяващи модулацията на показателят на пречупване да се контролира в динамичен режим: електро-оптично или оптично.

За изпълнение на поставените цели ще бъдат използвани следните методи:

Предложените фундаментални изследвания ще позволят разработване на хибридни структури (нов тип нелинейни пространствени модулатори на светлина), намиращи приложения в съвременните дисплей технонологии. Освен това, откриват възможности за наблюдение на биологични обекти в реално време, както и в телекомуникациите.