Проект ФНИ - ДН 08/10
"Обратим поляризационен холографски запис в анизотропни азополимерни нанокомпозити”

Начало на проекта: декември 2016г. (13.12.2016)

Край на проекта: ноември 2020г. (06.11.2020)

Powered by VSSoft Engine 9.3