Лого на ЕС
Лого на НСРР
Българска академия на науките
Институт по оптически материали и технологии
"Акад. Йордан Малиновски"
БАН
ИОМТ
Лого на ОПК

Проект BG16 1P0003-1.2.04-0034-C0001: "Развитие на приложните изследвания в ИОМТ чрез разработване на високотехнологични оптични материали за съвременни приложения " се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Обща цел:

Укрепване и развитие на капацитета и иновативния потенциал на ИОМТ за провеждане на научно-приложни изследвания, които да доведат до получаване на нови знания и технологии и повишаване на квалификацията на персонала, допринасяйки по този начин за устойчивостта и конкурентоспособността на българската икономика.

Специфични цели:
  1. Трансфер на натрупаните значителни фундаментални познания в ИОМТ към иновативни разработки, водещи до създаване на нови и оптимизиране на съществуващи оптични материали с приложение в трите приоритетни области (информационните технологии, енерго-спестяващите технологии и технологиите, свързани със здравето), както и материали с приложение в органичната електроника, сензориката и оптиката.
  2. Осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност със закупеното оборудване и разработване на приложни проекти в трите приоритетни области след приключване на проекта.
  3. Обучение на студенти, млади учени и докторанти и повишаване на квалификацията на човешкия ресурс в ИОМТ.
  4. Разпространение на резултатите от НИРД.
Основни дейности:
Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществена поръчка за закупуване на ДМА
Дейност 3: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4: Осигуряване на информираност, публичност и визуална идентичност
Очаквани резултати:
Продължителност на проекта: 14.10.2013 г. - 14. 04.2015 г.