Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Процедури
Нормативна база:
Министерство на образованието и науката - Нормативни актове
БАН - Нормативни документи
Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (.pdf) изм. и доп. 26.02.2019
Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (.pdf) amend. SG. 17/26 Feb 2019
Правилник за прилагане на ЗРАСРБ (.pdf) изм. и доп. 19.02.2019
Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ (.pdf) изм. и доп. 20.05.2019 техн -кор. 03.09.2019

Правилник на ИОМТ за приложение на ЗРАСРБ (.pdf) - последно изменен на 08.07.2020
Приложения към Правилника на ИОМТ (.docx)

Europass CV

Информация относно текущи и приключили процедури:
Обяви за процедури
Обяви - текущи
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент – един за Направление „Оптични материали“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ (брой 93 на ДВ от 30 октомври 2020 г.).
Справки и подаване на документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 02/9793501
Обяви - архив
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „главен асистент“ в направление „Оптични материали“ на ИОМТ по професионално направление 4.1. Физически науки (специалност Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) и в направление „Оптична метрология и холография“ на ИОМТ по професионално направление 4.2. Химически науки (специалност Физикохимия) със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (брой 78 на ДВ от 04 септември 2020 г.)
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент” по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия“ и „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 41 от 21.05.2019 г.).
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 029793501.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурси за професори: един по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси“ и един по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, двата със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ (ДВ, Брой 12 от 11.02.2020г.).
Образователна и научна степен "Доктор"
Текущи процедури
Няма процедури
Приключили процедури (архив)
Докторант Весела Миткова Катрова
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Публична защита на 29.10.2020 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Тема: “Наноструктуриране на тънки сребърни филми за приложение в нанофотониката”
Документи:
Докторант: Весела Миткова Катрова (автореферат)
Научен ръководител: доц. д-р Росен Тодоров, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р Пламен Петков - ХТМУ (рецензия)
3. проф. дфн Николай Недялков - ИЕ-БАН (становище)
4. доц. д-р Анна Диковска - ИЕ-БАН (становище)
5. доц. д-р Росен Тодоров, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. доц. д-р Петър Шарланджиев - ИОМТ-БАН
2. доц. д-р Петър Рафаилов - ИФТТ-БАН
Докторант Евдокия Огнянова Белина
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Публична защита на 15.10.2020 г. от 10:00 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Тема: „Биосензори, базирани на повърхнинен плазмонен резонанс в дифракционни решетки с директна имобилизация на разпознаващото вещество”
Документи:
Докторант: Евдокия Огнянова Белина (автореферат)
Научен ръководител: доц. д-р Георги Дянков, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. доц. д-р Димана Назърова - ИОМТ-БАН (рецензия)
2. доц. д-р Александър Гизбрехт - ИЕ-БАН (рецензия)
3. проф. дфн Лъчезар Аврамов - ИЕ-БАН (становище)
4. доц. д-р Тихомир Тенев - ИФТТ-БАН (становище)
5. доц. д-р Георги Дянков - ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. доц. д-р Лиан Неделчев - ИОМТ-БАН
2. доц. д-р Йордан Малинов - ИФТТ-БАН
3. доц. д-р Таня Драйшу - ИЕ-БАН
Докторант Росен Йорданов Георгиев
Професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Публична защита на 14.01.2020 г. от 11:00 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Тема: „Мезопорест ниобиев оксид: получаване, характеризиране и оптимизиране за сензорни приложения”
Документи:
Докторант: Росен Йорданов Георгиев (автореферат)
Научен ръководител: проф. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. проф. дн Вера Маринова, ИОМТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р Юрий Кълвачев, Институт по катализ, БАН (рецензия)
3. проф. д-р Теменужка Йовчева, Физико-технологичен факултет, ПУ „Паисий Хилендарски” (становище)
4. проф. дн Веселин Страшилов, пенсионер, Физически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” (становище)
5. проф. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. проф. дн Диана Нешева – ИФТТ-БАН
2. проф. дн. Никола Малиновски - ИОМТ-БАН
Докторант Таня Юлиянова Никова
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”.
Публична защита на 24.10.2016 г. от 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси ”.
Тема: „Методи за обработка на спекъл изображения за редуциране на шума и извличане на информация ”
Документи:
Докторант: Таня Юлиянова Никова (автореферат)
Научен ръководител: проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. доц. д-р Лиан Неделчев, ИОМТ-БАН (рецензия)
2. проф. дфн Иван Николов, Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” (рецензия)
3. проф. дфн Асен Пашов, Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” (становище)
4. проф. д-р Иван Панчев, Университет по хранителни технологии, Пловдив (становище)
5. проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ-БАН
2. проф. дфн дтн Марин Ненчев, ТУ-София, филиал Пловдив
Докторант Анна Димитрова Лалова (Атанасова)
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.”
Публична защита на 29.09.2016 от 14:00 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.”
Тема: „Многослойни структури от халкогенидни стъкла от системата As-S-Ge и полиметилметакрилат”
Документи:
Докторант: Анна Димитрова Лалова (автореферат)
Научен ръководител: доц.д-р Росен Тодоров, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. Доц. д-р Петър Шарланджиев, ИОМТ-БАН председател (рецензия)
2. Проф. д-р инж. Пламен Петков, ХТМУ- София (рецензия)
3. Проф. д-р Теменужка Йовчева, ПУ „П. Хилендарски” (становище)
4. Доц. д-р Росен Тодоров, ИОМТ-БАН (становище)
5. Доц. д-р Кирил Петков (становище)

Резервни членове:
1. Доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ-БАН
2. Доц. д-р Дарина Арсова, ИФТТ-БАН
Докторант Катерина Емилова Лазарова
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Публична защита на 15.07.2016 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: „Физикохимия”
Тема: „Порьозни едномерни фотонни кристали от метални оксиди и наноразмерни зеолити за сензорни приложения ”
Документи:
Докторант: Катерина Емилова Лазарова (автореферат)
Научен ръководител: доц.д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН
Научен консултант: проф. Светлана Минтова, LCS-France
Научно жури:
1. Проф. д-р Снежана Китова, ИОМТ-БАН председател (рецензия)
2. Доц. д-р Анна Диковска, ИЕ-БАН (рецензия)
3. Проф. дхн Весела Цакова, ИФХ-БАН (становище)
4. Проф. дтн Венцеслав Василев, ХТМУ (становище)
5. Доц. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. Доц. д-р Юлита Дикова, ИОМТ-БАН
2. Доц. д-р Александър Грицков, ФзФ-СУ
Докторант Наталия Димитрова Берберова
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 22.07.2016 от 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН

Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”
Тема: „Кохерентна оптична метрология: методи и реализация с пространствен светлинен модулатор”
Документи:
Докторант: Наталия Димитрова Берберова (автореферат)
Научен ръководители: проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН
доц. д-р Петър Шарланджиев, ИОМТ - БАН
Научно жури:
1. доц. д-р Виолета Маджарова, ИОМТ-БАН, председател (рецензия)
2. проф. д-р инж. Пламен Петков, ХТМУ (рецензия)
3. проф. дфн и дтн Марин Ненчев, ТУ - София (становище)
4. проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ - БАН (становище)
5. доц. д-р Иван Стефанов, ФзФ-СУ (становище)

Резервни членове:
1. проф. дфзн Асен Пашов, ФзФ-СУ
2. доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ-БАН
Докторант Деян Събчев Димов
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Публична защита на 22.10.2015 г. от 15 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: „Физикохимия”
Тема: „Енергетично стимулиране при формирането на тънки вакуумно отложени полиимидни слоеве”
Документи:
Докторант: Деян Събчев Димов (автореферат)
Научни консултанти:
доц. д-р Еринче Спасова
доц. д-р Акоб Асса
Научно жури:
проф. д-р Снежана Китова - ИОМТ - БАН - председател (становище)
проф. дхн Тодорка Владкова - ХТМУ - София (рецензия)
доц. д-р. Диляна Господинова- Николова - ТУ-София (рецензия)
доц. д-р Акоб Асса ИОМТ - БАН (становище)
доц. д-р Веселина Платиканова (становище)
Резервни членове:
доц. д-р Дик Оливер - ИЕ - БАН
доц. д-р Рени Томова - ИОМТ - БАН
Докторант Величка Йорданова Стрижкова
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Публична защита на 24 юни 2014 г. от 15 ч в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: „Физикохимия”
Тема: „Вакуумно отложени полиимидни слоеве - свойства и възможности за приложение”
Документи:
Докторант: Величка Йорданова Стрижкова (автореферат)
Научен ръководител:
проф. доц. д-р Генчо Данев
Научно жури:
доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ – БАН – Председател (рецензия)
проф. дхн Тодорка Владкова – ХТМУ- София (рецензия)
проф. д-р Петър Динев – ТУ-София (становище)
доц. д-р Съби Върбанов – ИОНХ - БАН(становище)
доц. д-р Генчо Данев(становище)
Резервни членове:
проф. дфн Савчо Тинчев – ИЕ – БАН
доц. д-р Рени Томова – ИОМТ – БАН
Докторант Иван Панайотов Бодуров
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 18 декември 2013 г. от 11 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Тема: „Изследване на оптични и холографски характеристики на наноструктури третирани с коронен разряд”
Документи:
Докторант: Иван Панайотов Бодуров (автореферат)
Научни ръководители:
проф. дфн Симеон Съйнов, доц. д-р Теменужка Йовчева
Научно жури:
проф. дфн Венцеслав Съйнов – Председател - ИОМТ - БАН (рецензия)
проф. дфн Тинко Ефтимов – ПУ „Паисий Хилендарски“ (рецензия)
проф. дфн дтн Иван Николов – СУ «Св. Климент Охридски» (становище)
доц. д-р Теменужка Йовчева – ПУ «Паисий Хилендарски» (становище)
доц. д-р Димана Назърова – ИОМТ – БАН (становище)
Резервни членове:
проф. д-р Диана Нешева – ИФТТ - БАН
доц. д-р Цветанка Бабева –ИОМТ - БАН
Докторант Бранимир Людмилов Иванов
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 5 март 2013 г. от 14 ч в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Тема: „Многоцветен холографски запис и холографски оптични елементи”
Документи:
Докторант: Бранимир Людмилов Иванов (автореферат)
Научни ръководители: проф. дфн Елена Стойкова, проф. дфн Венцеслав Съйнов
Научно жури:
доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ - БАН – Председател (рецензия)
проф. дфн, дтн Марин Ненчев - ТУ–София и ИЕ–БАН (рецензия)
проф. дтн Иван Николов - Физически факултет на СУ БАН (становище)
проф. дфн Венцеслав Съйнов - ИОМТ - БАН БАН (становище)
доц. д-р Иван Стефанов - ФФ на СУ (становище)
Резервни членове:
проф. дфн Елена Стойкова – ИОМТ - БАН
доц. д-р Християн Стоянов – ФФ на СУ
Докторант Рени Любомирова Томова
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Публична защита на 07.12.2012 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”
Специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Тема: „Получаване на йон селективни мембрани чрез фотодотиране на вакуумно изпарени слоеве от халкогенидни стъкла”
Документи:
Докторант: Рени Любомирова Томова (автореферат)
Научен консултант: доц. д-р Румяна Стойчева - Топалова
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски - ИОМТ–БАН - Председател (становище)
Проф. д-р Константин Петров – ИЕЕС – БАН (рецензия)
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ – БАН (рецензия)
Проф. дхн Дориана Малиновскa– ЦЛCЕНЕИ - БАН (становище)
Доц. д-р Елефтерия Лефтерова - ИЕЕС - БАН (становище)
Резервни членове:
Проф. д-р Снежана Китова – ИОМТ – БАН
Проф. д-р Тамара Петкова – ИЕЕС – БАН
Докторант Стефка Николова Касърова
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 “Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 16.11.2012 г. от 14 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”
Специалност: 01.03.22 “Физика на вълновите процеси”
Тема: „Изследване и измерване на рефрактометричните характеристики на оптични полимери”
Документи:
Докторант: Стефка Николова Касърова (автореферат)
Научни ръководители: доц. д-р Нина Султанова, проф. дтн Иван Николов
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски - ИОМТ–БАН - Председател (становище)
Проф. дфзн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (рецензия)
Доц. д-р Теменужка Йовчева – ПУ “Паисий Хилендарски (рецензия)
Проф. дтн Иван Николов - Физически факултет – СУ (становище)
Доц. д-р Румяна Пеева – ИФТТ-БАН (становище)
Резервни членове:
Проф. дфзн Светослав Славов - ИФТТ–БАН
Проф. д-р Снежана Китова – ИОМТ-БАН
Докторант Емил Димитров Крумов
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Публична защита на 12.11.2012 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”
Специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Тема: „Тънки оксидни керамични слоеве - микроструктура, свойства, лазерна модификация и възможности за приложение”
Документи:
Докторант: Емил Димитров Крумов (автореферат)
Научни консултанти: доц. д-р Кирилка Щърбова, доц. д-р Николай Щърбов
Научно жури:
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ – БАН – Председател (рецензия)
Проф. дхн Славчо Раковски – Институт по катализа – БАН (рецензия)
Проф. д-р Бранимир Банов – ИЕЕС – БАН (становище)
Доц. д-р Красимир Темелков – ИФТТ - БАН (становище)
Доц. д-р Николай Щърбов – ИОМТ – БАН (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Мариана Христова - ИОНХ – БАН
Доц. д-р Генчо Данев – ИОМТ – БАН
Докторант Биляна Чавдарова Георгиева
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Публична защита на 01.11.2012 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”
Специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Тема: „Вакуумно отложени Sn-O-Te слоеве като сензори за влага и редукционни газове”
Документи:
Докторант: Биляна Чавдарова Георгиева (автореферат)
Научен ръководител: доц. д-р Веселина Платиканова
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова - ИОМТ–БАН - Председател (рецензия)
Доц. д-р Стефан Андреев – ИФТТ–БАН (рецензия)
Проф. дфн Доряна Малиновска – ЦЛ СЕНЕИ - БАН (становище)
Доц. д-р Диана Нихтянова - И-т по минерология – БАН (становище)
Доц. д-р Веселина Платиканова (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Юлита Дикова - ИОМТ–БАН
Проф. д-р Тошко Ненов – ТУ-Габрово
Докторант Иванка Влаева
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 16.09.2011 г. от 14 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”
Специалност: 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Тема: "Холографски запис и изследване на наноразмерни структури
Документи:
Докторант: Иванка Влаева (автореферат)
Научни ръководители: Проф. дфн Симеон Съйнов, Доц. д-р Теменужка Йовчева
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – ИОМТ-БАН - Председател (становище)
Проф. дфн Венцеслав Съйнов – ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дтн Иван Николов – ФФ на СУ (рецензия)
Доц. д-р Теменужка Йовчева- ПУ „П. Хилендарски” (становище)
Доц. д-р Румяна Пеева – ИФФТ- БАН (становище)
Резервни членове:
Доц. дфн Диана Нешева – ИФФТ- БАН
Доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ-БАН
Научна степен "Доктор на науките"
Текущи процедури
Няма процедури
Приключили процедури (архив)
доц. д-р Вера Маринова Господинова
Направление 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Публична защита на 09.02.2016 от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на научна степен "доктор на науките"
Направление: 4.1. „Физически науки”
Специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”
Тема: „Светлинно-индуцирани процеси във фоторефрактивни кристали и приложенията им във функционални оптични структури”
Документи: Автореферат (.pdf, 7 МB)
Научно жури:
Председател на научното жури:
Проф. Снежана Китова – ИОМТ-БАН (рецензия)
Членове на научното жури:
Проф. дфн Диана Нешева – ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Лъчезар Аврамов – ИЕ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Петър Петров – ИЕ-БАН (становище)
Проф. дфн Евгения Вълчева – СУ „Кл. Охридски” (становище)
Доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Виолета Маджарова – ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
Доц. д-р Андрей Андреев – ИФТТ-БАН
Доц. д-р Димана Назърова – ИОМТ-БАН
проф. д-р Елена Вадимовна Стойкова
Направление 4.1. „Физически науки”, специалност 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 07.10.2011 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на научна степен "доктор на науките"
Направление: 4.1. „Физически науки”
Специалност: 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Тема: "Анализ и моделиране на оптични елементи и системи в лазерната техника и метрологията"
Документи:
Автореферат (.pdf, 20 МB)
Дисертация - части:
Титулна страница
Съдържание
Увод
Основни научни приноси в дисертацията
Публикации по дисертацията
Литература
Научно жури:
Председател на научното жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – ИОМТ-БАН (рецензия)
Членове на научното жури:
Академик Никола Съботинов – ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Дориана Малиновска – ЦЛСЕНЕИ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Венцеслав Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Александър Грицков – ФФ на СУ (становище)
Проф. дфн Марин Ненчев – ТУ-София (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Петър Шарланджиев – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Христофор Ванков – ИЯИЯЕ-БАН
Академична длъжност "Главен асистент"
Текущи процедури
д-р Росен Йорданов Георгиев
Процедура за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, по конкурс, обнародван в Държавен вестник (брой 78 на ДВ от 04 септември 2020 г.) в направление „Оптични материали“ на ИОМТ по професионално направление 4.1. Физически науки (специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Членове на научното жури:
доц. д-р Йордан Маринов (ИФТТ-БАН)
доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ)
доц. д-р Андон Рангелов (ФзФ, СУ)
доц. д-р Юлита Дикова (ИОМТ-БАН)
доц. д-р Константин Ловчинов (ИОМТ-БАН)

Резервни членове:
проф. д-р Пламен Петков (ХТМУ)
доц. д-р Кръстьо Бучков (ИОМТ-БАН)
д-р Николета Мирославова Кирчева
Процедура за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, по конкурс, обнародван в Държавен вестник (брой 78 на ДВ от 04 септември 2020 г.) в направление „Оптична метрология и холография“ на ИОМТ по професионално направление 4.2. Химически науки (специалност Физикохимия)
Членове на научното жури:
доц. д-р Валя Кирилова Николова (ФХФ-СУ)
доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева (ИОНХ-БАН)
проф. д-р Димана Илиева Назърова (ИОМТ-БАН)
проф. д-р Снежанка Миланова Китова-Николова (ИОМТ-БАН)
доц. д-р Силвия Емилова Ангелова (ИОМТ-БАН)

Резервни членове:
проф. д-р Николай Георгиев Василев (ИОХЦФ-БАН)
проф. дфн Елена Вадимовна Стойкова (ИОМТ-БАН)
Приключили процедури (архив)
ас. д-р Анна Димитрова Атанасова
ДВ бр. 41 от 21. 05. 2019 г., избрана на 18.09.2019 г.
(направление 4.1 „Физически науки“, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“)
Процедура
ас. д-р Анна Димитрова Атанасова
Заключително заседание на НЖ – 02.09.2019 г.
Научно жури:
Председател: Доц. д-р Росен Тодоров, ИОМТ – БАН
Членове:
Доц. д-р Анна Диковска, ИЕ – БАН
Доц. д-р Петър Рафаилов, ИФТТ – БАН
Доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ – БАН
Доц. д-р Петър Шарланджиев, ИОМТ – БАН
Резервни членове:
Доц. д-р Красимир Темелков, ИФТТ – БАН
Доц. д-р Константин Ловчинов, ИОМТ – БАН
ас. д-р Христо Тодоров Кисов
ДВ бр. 87 от 31. 10. 2017 г., избран на 16.02.2018 г.
(направление 4.1 „Физически науки“, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“)
Процедура:
ас. д-р Христо Тодоров Кисов
Изпит – на 29.01.2018 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации | Автобиография
Научно жури:
Проф. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ–БАН
Доц. д-р Георги Дянков, ИОМТ–БАН
Доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ–БАН
Проф. дн Кирил Благоев, ИФТТ – БАН
Доц. д-р Йордан Маринов, ИФТТ – БАН
Резервни членове:
Доц. д-р Лиан Неделчев, ИОМТ-БАН
Проф. дн. Марин Ненчев, Технически Университет, Пловдив
ас. д-р Наталия Димитрова Берберова-Бухова
ДВ бр. 97 от 06. 12. 2017 г., избрана на 15.03.2017 г.
(направление 4.1 „Физически науки“, специалност „Физика на вълновите процеси“)
Процедура:
ас. д-р Наталия Димитрова Берберова-Бухова
Изпит – на 27.02.2017 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Автобиография
Научно жури:
Доц. д-р Димана Назърова (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Петър Шарланджиев (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Лиан Неделчев (ИОМТ–БАН)
проф. д-р Пламен Петков (ХТМУ)
Доц. д-р Ваня Илчева (ИЕЕЦ–БАН)
Резервни членове:
Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)
Доц. д-р Йорданка Трифонова (ХТМУ)
ас. д-р Катерина Емилова Лазарова
ДВ бр. 97 от 06. 12. 2017 г., избрана на 15.03.2017 г.
(направление 4.2 „Химически науки“, специалност „Физикохимия“)

Процедура:
ас. д-р Катерина Емилова Лазарова
Изпит – на 28.02.2017 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Автобиография
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски (ИОМТ–БАН)
Проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Рашко Рашков (ИФХ–БАН)
Доц. д-р Богдан Рангелов (ИФХ–БАН)
Резервни членове:
Проф. д-р Снежана Китова (ИОМТ-БАН)
Доц. дхн Цветина Доброволска
ас. д-р Петър Иванов Иванов
ДВ бр. 31 от 04. 04. 2014 г., избран на 04.07.2014 г.
(направление 4.2 „Химически науки“, специалност „Физикохимия“)
Процедура:
ас. д-р Петър Иванов Иванов
Изпит – на 30.06.2014 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Автобиография
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Юлита Дикова (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Рени Томова (ИОМТ–БАН)
Проф. дхн Тодор Делигеоргиев (ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”)
Доц. д-р Алексей Василев (ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”)
Резервни членове:
Доц. д-р Милена Спасова (ИОХ-БАН)
Доц. д-р Якоб Асса
ас. д-р Бранимир Людмилов Иванов
ДВ бр. бр. 31 от 29.03.2013г., избран на 13.06.2013 г.
(направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика на вълновите процеси”)
Процедура:
ас. д-р Бранимир Людмилов Иванов
Изпит – на 10.06.2013 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Цитати Автобиография
Научно жури:
Доц. д-р Цветанка Крумова Бабева – председател -ИОМТ-БАН
Доц. д-р Димана Илиева Назърова – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Петър Стоянов Шарланджиев – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов – ФзФ-СУ
Проф. д.ф.н. и д.т.н. Марин Ненчев Ненчев – ИЕ-БАН
Резервни членове:
Доц. д-р Лиан Неделчев – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Християн Стоянов - СУ "Климент Охридски" – ФзФ
ас. д-р Биляна Чавдарова Георгиева
ДВ бр. 90 от 16.11.2012., избрана на 12.03.2013 г.
(направление 4.2. Химически науки, 01.05.05 Физикохимия)
Процедура:
ас. д-р Биляна Чавдарова Георгиева
Изпит – на 14.02.2012 от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Цитати Участия Автобиография
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова - Председател - ИОМТ
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ
Доц. д-р Стефан Андреев – ИФТТ
Доц. д-р Диана Нихтянова – ИМК
Резервни членове:
Доц. д-р Еринче Спасова–ИОМТ
Доц. д-р Рашо Рашев –ИФХ
д-р Десислава Димова Костадинова
ДВ бр.78 от 07.10. 2011 г., избрана на 17.02.2012 г.
(направление 4.2. Химически науки)
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова - Председател - ИОМТ
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ
Доц. д-р Рашко Рашков – ИФХ
Доц. д-р Евелина Славчева - ИЕЕС
Резервни членове:
Доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ
Доц. д-р Виктор Боев - ИЕЕС
Академична длъжност "Доцент"
Текущи процедури
Няма процедури
Приключили процедури (архив)
д-р Силвия Емилова Ангелова
ДВ бр. 41 от 21. 05. 2019 г., избрана на 22.10.2019 г.
Направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия“
Кандидат:
гл.ас. д-р Силвия Емилова Ангелова

Резюметата на научните трудове по конкурса BG | EN

Научно жури:
Председател проф. дн Никола Малиновски, ИОМТ-БАН
Членове:
проф. дн Тодор Дудев, ФХФ – СУ
проф. д-р Николай Василев, ИОХЦФ – БАН
доц. д-р Веселин Петров, ФХФ – СУ
доц. д-р Валя Николова, ФХФ – СУ
доц. д-р Деян Димов, ИОМТ – БАН
доц. д-р Рени Томова,ИОМТ – БАН
Резервни членове:
доц. д-р Бистра Стамболийска, ИОХЦФ – БАН
доц. д-р Даниела Карашанова, ИОМТ – БАН

Рецензии:
проф. дн Тодор Дудев, ФХФ – СУ BG | EN
доц. д-р Рени Томова, ИОМТ – БАН BG | EN
Становища:
проф. дн Никола Малиновски, ИОМТ-БАН BG | EN
проф. д-р Николай Василев, ИОХЦФ – БАН BG | EN
доц. д-р Веселин Петров, ФХФ – СУ BG | EN
доц. д-р Валя Николова, ФХФ – СУ BG | EN
доц. д-р Деян Димов, ИОМТ – БАН BG | EN
д-р Константин Димитров Ловчинов
ДВ бр. 26 от 28.03.2017 г., избран на 29.09.2017 г.
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Документи:
Автобиография | Списък на публикациите | Публикации (резюмета) | Списък на цитатиранията
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Диана Нешева – ИФТТ, БАН (рецензия)
Проф. д-р Снежана Китова – ИОМТ, БАН (рецензия)
Проф. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ, БАН (становище)
Доц. д-р Рени Томова – ИОМТ, БАН (становище)
Доц. д-р Тихомир Тенев – ИФТТ, БАН (становище)
Доц. д-р Таня Цветкова - ИФТТ, БАН (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ, БАН
Доц. д-р Ирина Стамболова- ИОНХ, БАН
д-р Деян Събчев Димов
ДВ бр. 89 от 17.11.2015 г., избран на 22.04.2016 г.
Направление 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Документи:
Автобиография | Списък на публикациите | Публикации (резюмета) | Списък на цитиранията
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова – Председател - ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дтх Тодорка Владкова, ХТМУ - София (рецензия)
Доц. д-р Рени Томова, ИОМТ – БАН (рецензия)
Проф. д-р Мария Мачкова, ХТМУ - София (становище)
Доц. д-р Диляна Господинова, ТУ - София (становище)
Проф. дхн Никола Малиновски, ИОМТ - БАН (становище)
Доц. д-р Юлита Дикова, ИОМТ - БАН (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Веселина Платиканова
Доц. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ - БАН
д-р Виолета Димитрова Маджаровa
ДВ бр. 13 от 17.02.2015 г., избрана на 24.07.2015 г.
Направление 4.1 „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”
Документи:
Автобиография | Списък на публикациите | Публикации (резюмета) | Списък на цитатиранията
Научно жури:
Доц. д-р Цветанка Бабева – Председател - ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дтх Васил Кавърджиков – ИМех—БАН (рецензия)
Доц. д-р Петър Шарланджиев - ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Елена Стойкова - ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Димана Назърова - ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Веселин Страшилов - ФзФ, СУ (становище)
Проф дфн Иван Николов - ФзФ, СУ (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Лиан Неделчев - ИОМТ-БАН
Доц. д-р Александър Грицков - ФзФ, СУ
д-р Димитър Захариев Димитров
ДВ бр.48 от 31.05.2013 г., избран на 24.10.2013 г.
Направление 4.2 „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Документи:
Автобиография | Списък на цитатите
Списък на публикациите | Публикации (резюмета)
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфзн Диана Нешева - ИФТТ - БАН(рецензия)
Проф. д-р Снежана Китова - ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Дарина Арсова - ИФТТ - БАН(становище)
Доц. д-р Сашо Василев - ИЕЕС - БАН (становище)
Проф. дфзн Симеон Съйнов - (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ - БАН
Доц. д-р Веселин Тончев – ИФХ - БАН
д-р Рени Любомирова Томова
ДВ бр.90 от 16.11.2012 г., избрана 02.03.2013 г.
Направление 4.2 „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Документи:
Автобиография | Списък на цитатите
Списък на публикациите | Публикации (резюмета)
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова – Председател - ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфзн Дориана Малиновска ЦЛСЕНЕИ-БАН (рецензия)
Проф. дфзн Диана Нешева-ИФТТ - БАН (становище)
Проф. д-р Константин Петров - ИЕЕС – БАН (становище)
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Якоб Асса – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Еринче Спасова (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Елефтерия Лефтерова – ИЕЕС - БАН
Доц. д-р Генчо Данев
д-р Димана Насърова
ДВ бр.19 от 18.03.2011 г., избрана на 19.06.2011 г.
Направление 4.1. „Физически науки”, специалност 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Документи:
Автобиография | Публикации

Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ (становище)
Проф. дтн Иван Николов – ФФ на СУ БАН (рецензия)
Доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Петър Шарланджиев – ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Марин Ненчев – ТУ-София (становище)
Проф. дфн Асен Пашов – ФФ на СУ (становище)
Резервни членове:
Проф. дфн Венцеслав Съйнов – ИОМТ-БАН
Проф. дфн Дориана Малиновска – ЦЛСЕНЕИ-БАН
Академична длъжност "Професор"
Текущи процедури
Няма процедури
Приключили процедури (архив)
доц. д-р Димана Илиева Назърова
ДВ бр. 12 от 11. 02. 2020 г., избрана на 08.10.2020 г.
Професионално направление 4.1 „Физически науки”,
научна специалност „Физика на вълновите процеси“
Кандидат: д-р Димана Илиева Назърова
Резюмета на рецензираните публикации BG │ EN
Научно жури:
1. Проф. д-р Пламен Петков – ХТМУ Рецензия BGEN
2. Проф. дфн Марин Ненчев – ТУ- Пловдив Рецензия BGEN
3. Проф. д-р Теменужка Йовчева – ПУ “Паисий Хилендарски” Становище BGEN
4. Проф. д-р Даринка Христова – ИП-БАН Становище BGEN
5. Проф. д-р Цветанка Бабева - ИОМТ-БАН Рецензия BGEN
6. Проф. дхн Никола Малиновски – ИОМТ-БАН Становище BGEN
7. Проф. д-р Снежанка Китова-Николова - ИОМТ-БАН Становище BGEN
доц. д-р Георги Лалев Дянков
ДВ бр. 12 от 11. 02. 2020 г.,
Професионално направление 4.1 „Физически науки”, избран на 08.10.2020 г.
научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондезираната материя“
Кандидат: д-р Георги Лалев Дянков
Резюмета на рецензираните публикации BGEN
Научно жури:
1. Акад. проф. дфн Александър Петров – ИФТТ-БАН Рецензия BGEN
2. Проф. дфн Минко Петров – ИФТТ-БАН Становище BGEN
3. Проф. дфн Кирил Благоев – ИФТТ-БАН Становище BGEN
4. Проф. дфн Александър Драйшу – ФзФ-СУ Становище BGEN
5. Доц. д-р Екатерина Борисова – ИЕ-БАН – резервен член Рецензия BGEN
6. Проф. дфн Вера Маринова– ИОМТ-БАН Рецензия BGEN
7. Проф. д-р Цветанка Бабева - ИОМТ-БАН Становище BGEN
доц. дн Вера Маринова Господинова
ДВ бр. 87 от 31.10. 2017 г., избрана на 02.05. 2018 г.
Направление 4.1 „Физически науки“, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“
Документи:
Автобиография | Публикации | Цитати | Резюмета
Научно жури:
Проф. дн Никола Малиновски – Председател, ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дн Диана Нешева, ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дн Лъчезар Аврамов, ИЕ-БАН (рецензия)
Проф. д-р Снежана Китова, ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дн Петър Петров, ИЕ-БАН (становище)
Проф. дн Евгения Вълчева, СУ „Кл. Охридски” (становище)
Проф. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
Доц. д-р Андрей Андреев, ИФТТ-БАН
Проф. дн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН
доц. д-р Цветанка Крумова Бабева
ДВ бр.18 от 08.03.2016 г., избрана на 29.07. 2016 г.
Направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”
Документи:
Автобиография | Публикации | Резюмета | Цитати
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател – ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Диана Нешева, ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дтн Васил Кавърджиков, ИМ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Тинко Ефтимов, ФФ- ПУ “Пайсий Хилендарски” (становище)
Проф дфн Веселин Страшилов, ФФ-СУ “Св. Климент Охридски” (становище)
Проф дтн Иван Николов, ФФ-СУ “Св. Климент Охридски” (становище)

Резервни членове:
Доц. д-р Димана Назърова – ИОМТ-БАН
Проф. дфн Асен Пашов - ФФ-СУ „Св. Климент Охридски”
доц. д-р Снежана Миланова Китова
ДВ бр.39 от 20.05.2011 г., избрана на 26.10.2011 г.
Направление 4.2. „Химически науки”, специалност 01.05.05. „Физикохимия”

Документи:
Автобиография | Публикации | Резюмета | Цитати
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ (рецензия)
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дхн Дария Владикова – ИЕЕС-БАН (рецензия)
Проф. дфн Дориана Малиновска – ЦЛСЕНЕИ-БАН (становище)
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Якоб Асса – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Румяна Стойчева (становище)
Резервни членове:
Проф. дфн Венцислав Съйнов – ИОМТ-БАН
Проф. дхн Славчо Раковски – И-т по катализ- БАН
доц. д-р Елена Вадимовна Стойкова
ДВ бр.19 от 18.03.2011 г., избрана на 19.06.2011 г.
Направление 4.1. „Физически науки”, специалност 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Документи:
Автобиография | Публикации | Цитати | Лекции | Други
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ (рецензия)
Академик Никола Съботинов – ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Дориана Малиновска – ЦЛСЕНЕИ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Венцеслав Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Александър Грицков – ФФ на СУ (становище)
Проф. дфн Марин Ненчев – ТУ-София (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Петър Шарланджиев – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Христофор Ванков – ИЯИЯЕ-БАН