Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Процедури
Нормативна база:
Министерство на образованието и науката - Нормативни актове
БАН - Нормативни документи
Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (.pdf) изм. и доп. 26.02.2019
Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (.pdf) amend. SG. 17/26 Feb 2019
Правилник за прилагане на ЗРАСРБ (.pdf) изм. и доп. 19.02.2019
Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ (.pdf) изм. и доп. 20.05.2019 техн -кор. 03.09.2019

Правилник на ИОМТ за приложение на ЗРАСРБ (.pdf) - изм. 08.07.2020, посл. изм. 15.12.2020
Приложения към Правилника на ИОМТ (.docx) - изм. 08.07.2020, посл. изм. 15.12.2020

Europass CV

Информация относно текущи и приключили процедури:
Обяви за процедури
Текущи обяви
Няма обяви
Обяви - архив
Институтът по оптически материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” при БАН - София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ - един за Направление „Оптични материали“ по Професионално направление 4.1. Физически науки, Научна специалност "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя" със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (брой 102 на ДВ от 01 декември 2020 г.).
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 029793501
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент – един за Направление „Оптични материали“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ (брой 93 на ДВ от 30 октомври 2020 г.).
Справки и подаване на документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 02/9793501
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „главен асистент“ в направление „Оптични материали“ на ИОМТ по професионално направление 4.1. Физически науки (специалност Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) и в направление „Оптична метрология и холография“ на ИОМТ по професионално направление 4.2. Химически науки (специалност Физикохимия) със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (брой 78 на ДВ от 04 септември 2020 г.)
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” при БАН – София обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент” по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия“ и „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 41 от 21.05.2019 г.).
Справки и подаване на документи – София-1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.109, тел 029793501.
Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурси за професори: един по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси“ и един по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, двата със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ (ДВ, Брой 12 от 11.02.2020г.).
Образователна и научна степен "Доктор"
Текущи процедури
Няма процедури
Приключили процедури (архив)
Докторант Весела Миткова Катрова
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Публична защита на 29.10.2020 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Тема: “Наноструктуриране на тънки сребърни филми за приложение в нанофотониката”
Документи:
Докторант: Весела Миткова Катрова (автореферат)
Научен ръководител: доц. д-р Росен Тодоров, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р Пламен Петков - ХТМУ (рецензия)
3. проф. дфн Николай Недялков - ИЕ-БАН (становище)
4. доц. д-р Анна Диковска - ИЕ-БАН (становище)
5. доц. д-р Росен Тодоров, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. доц. д-р Петър Шарланджиев - ИОМТ-БАН
2. доц. д-р Петър Рафаилов - ИФТТ-БАН
Докторант Евдокия Огнянова Белина
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Публична защита на 15.10.2020 г. от 10:00 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1 Физически науки, докторска програма “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Тема: „Биосензори, базирани на повърхнинен плазмонен резонанс в дифракционни решетки с директна имобилизация на разпознаващото вещество”
Документи:
Докторант: Евдокия Огнянова Белина (автореферат)
Научен ръководител: доц. д-р Георги Дянков, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. доц. д-р Димана Назърова - ИОМТ-БАН (рецензия)
2. доц. д-р Александър Гизбрехт - ИЕ-БАН (рецензия)
3. проф. дфн Лъчезар Аврамов - ИЕ-БАН (становище)
4. доц. д-р Тихомир Тенев - ИФТТ-БАН (становище)
5. доц. д-р Георги Дянков - ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. доц. д-р Лиан Неделчев - ИОМТ-БАН
2. доц. д-р Йордан Малинов - ИФТТ-БАН
3. доц. д-р Таня Драйшу - ИЕ-БАН
Докторант Росен Йорданов Георгиев
Професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Публична защита на 14.01.2020 г. от 11:00 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Тема: „Мезопорест ниобиев оксид: получаване, характеризиране и оптимизиране за сензорни приложения”
Документи:
Докторант: Росен Йорданов Георгиев (автореферат)
Научен ръководител: проф. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. проф. дн Вера Маринова, ИОМТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р Юрий Кълвачев, Институт по катализ, БАН (рецензия)
3. проф. д-р Теменужка Йовчева, Физико-технологичен факултет, ПУ „Паисий Хилендарски” (становище)
4. проф. дн Веселин Страшилов, пенсионер, Физически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” (становище)
5. проф. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. проф. дн Диана Нешева – ИФТТ-БАН
2. проф. дн. Никола Малиновски - ИОМТ-БАН
Докторант Таня Юлиянова Никова
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”.
Публична защита на 24.10.2016 г. от 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси ”.
Тема: „Методи за обработка на спекъл изображения за редуциране на шума и извличане на информация ”
Документи:
Докторант: Таня Юлиянова Никова (автореферат)
Научен ръководител: проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. доц. д-р Лиан Неделчев, ИОМТ-БАН (рецензия)
2. проф. дфн Иван Николов, Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” (рецензия)
3. проф. дфн Асен Пашов, Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” (становище)
4. проф. д-р Иван Панчев, Университет по хранителни технологии, Пловдив (становище)
5. проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ-БАН
2. проф. дфн дтн Марин Ненчев, ТУ-София, филиал Пловдив
Докторант Анна Димитрова Лалова (Атанасова)
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.”
Публична защита на 29.09.2016 от 14:00 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.”
Тема: „Многослойни структури от халкогенидни стъкла от системата As-S-Ge и полиметилметакрилат”
Документи:
Докторант: Анна Димитрова Лалова (автореферат)
Научен ръководител: доц.д-р Росен Тодоров, ИОМТ-БАН

Научно жури:
1. Доц. д-р Петър Шарланджиев, ИОМТ-БАН председател (рецензия)
2. Проф. д-р инж. Пламен Петков, ХТМУ- София (рецензия)
3. Проф. д-р Теменужка Йовчева, ПУ „П. Хилендарски” (становище)
4. Доц. д-р Росен Тодоров, ИОМТ-БАН (становище)
5. Доц. д-р Кирил Петков (становище)

Резервни членове:
1. Доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ-БАН
2. Доц. д-р Дарина Арсова, ИФТТ-БАН
Докторант Катерина Емилова Лазарова
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Публична защита на 15.07.2016 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: „Физикохимия”
Тема: „Порьозни едномерни фотонни кристали от метални оксиди и наноразмерни зеолити за сензорни приложения ”
Документи:
Докторант: Катерина Емилова Лазарова (автореферат)
Научен ръководител: доц.д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН
Научен консултант: проф. Светлана Минтова, LCS-France
Научно жури:
1. Проф. д-р Снежана Китова, ИОМТ-БАН председател (рецензия)
2. Доц. д-р Анна Диковска, ИЕ-БАН (рецензия)
3. Проф. дхн Весела Цакова, ИФХ-БАН (становище)
4. Проф. дтн Венцеслав Василев, ХТМУ (становище)
5. Доц. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
1. Доц. д-р Юлита Дикова, ИОМТ-БАН
2. Доц. д-р Александър Грицков, ФзФ-СУ
Докторант Наталия Димитрова Берберова
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 22.07.2016 от 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН

Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Физика на вълновите процеси”
Тема: „Кохерентна оптична метрология: методи и реализация с пространствен светлинен модулатор”
Документи:
Докторант: Наталия Димитрова Берберова (автореферат)
Научен ръководители: проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН
доц. д-р Петър Шарланджиев, ИОМТ - БАН
Научно жури:
1. доц. д-р Виолета Маджарова, ИОМТ-БАН, председател (рецензия)
2. проф. д-р инж. Пламен Петков, ХТМУ (рецензия)
3. проф. дфн и дтн Марин Ненчев, ТУ - София (становище)
4. проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ - БАН (становище)
5. доц. д-р Иван Стефанов, ФзФ-СУ (становище)

Резервни членове:
1. проф. дфзн Асен Пашов, ФзФ-СУ
2. доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ-БАН
Докторант Деян Събчев Димов
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Публична защита на 22.10.2015 г. от 15 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: „Физикохимия”
Тема: „Енергетично стимулиране при формирането на тънки вакуумно отложени полиимидни слоеве”
Документи:
Докторант: Деян Събчев Димов (автореферат)
Научни консултанти:
доц. д-р Еринче Спасова
доц. д-р Акоб Асса
Научно жури:
проф. д-р Снежана Китова - ИОМТ - БАН - председател (становище)
проф. дхн Тодорка Владкова - ХТМУ - София (рецензия)
доц. д-р. Диляна Господинова- Николова - ТУ-София (рецензия)
доц. д-р Акоб Асса ИОМТ - БАН (становище)
доц. д-р Веселина Платиканова (становище)
Резервни членове:
доц. д-р Дик Оливер - ИЕ - БАН
доц. д-р Рени Томова - ИОМТ - БАН
Докторант Величка Йорданова Стрижкова
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Публична защита на 24 юни 2014 г. от 15 ч в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: „Физикохимия”
Тема: „Вакуумно отложени полиимидни слоеве - свойства и възможности за приложение”
Документи:
Докторант: Величка Йорданова Стрижкова (автореферат)
Научен ръководител:
проф. доц. д-р Генчо Данев
Научно жури:
доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ – БАН – Председател (рецензия)
проф. дхн Тодорка Владкова – ХТМУ- София (рецензия)
проф. д-р Петър Динев – ТУ-София (становище)
доц. д-р Съби Върбанов – ИОНХ - БАН(становище)
доц. д-р Генчо Данев(становище)
Резервни членове:
проф. дфн Савчо Тинчев – ИЕ – БАН
доц. д-р Рени Томова – ИОМТ – БАН
Докторант Иван Панайотов Бодуров
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 18 декември 2013 г. от 11 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Тема: „Изследване на оптични и холографски характеристики на наноструктури третирани с коронен разряд”
Документи:
Докторант: Иван Панайотов Бодуров (автореферат)
Научни ръководители:
проф. дфн Симеон Съйнов, доц. д-р Теменужка Йовчева
Научно жури:
проф. дфн Венцеслав Съйнов – Председател - ИОМТ - БАН (рецензия)
проф. дфн Тинко Ефтимов – ПУ „Паисий Хилендарски“ (рецензия)
проф. дфн дтн Иван Николов – СУ «Св. Климент Охридски» (становище)
доц. д-р Теменужка Йовчева – ПУ «Паисий Хилендарски» (становище)
доц. д-р Димана Назърова – ИОМТ – БАН (становище)
Резервни членове:
проф. д-р Диана Нешева – ИФТТ - БАН
доц. д-р Цветанка Бабева –ИОМТ - БАН
Докторант Бранимир Людмилов Иванов
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 5 март 2013 г. от 14 ч в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Тема: „Многоцветен холографски запис и холографски оптични елементи”
Документи:
Докторант: Бранимир Людмилов Иванов (автореферат)
Научни ръководители: проф. дфн Елена Стойкова, проф. дфн Венцеслав Съйнов
Научно жури:
доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ - БАН – Председател (рецензия)
проф. дфн, дтн Марин Ненчев - ТУ–София и ИЕ–БАН (рецензия)
проф. дтн Иван Николов - Физически факултет на СУ БАН (становище)
проф. дфн Венцеслав Съйнов - ИОМТ - БАН БАН (становище)
доц. д-р Иван Стефанов - ФФ на СУ (становище)
Резервни членове:
проф. дфн Елена Стойкова – ИОМТ - БАН
доц. д-р Християн Стоянов – ФФ на СУ
Докторант Рени Любомирова Томова
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Публична защита на 07.12.2012 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”
Специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Тема: „Получаване на йон селективни мембрани чрез фотодотиране на вакуумно изпарени слоеве от халкогенидни стъкла”
Документи:
Докторант: Рени Любомирова Томова (автореферат)
Научен консултант: доц. д-р Румяна Стойчева - Топалова
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски - ИОМТ–БАН - Председател (становище)
Проф. д-р Константин Петров – ИЕЕС – БАН (рецензия)
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ – БАН (рецензия)
Проф. дхн Дориана Малиновскa– ЦЛCЕНЕИ - БАН (становище)
Доц. д-р Елефтерия Лефтерова - ИЕЕС - БАН (становище)
Резервни членове:
Проф. д-р Снежана Китова – ИОМТ – БАН
Проф. д-р Тамара Петкова – ИЕЕС – БАН
Докторант Стефка Николова Касърова
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.22 “Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 16.11.2012 г. от 14 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”
Специалност: 01.03.22 “Физика на вълновите процеси”
Тема: „Изследване и измерване на рефрактометричните характеристики на оптични полимери”
Документи:
Докторант: Стефка Николова Касърова (автореферат)
Научни ръководители: доц. д-р Нина Султанова, проф. дтн Иван Николов
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски - ИОМТ–БАН - Председател (становище)
Проф. дфзн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (рецензия)
Доц. д-р Теменужка Йовчева – ПУ “Паисий Хилендарски (рецензия)
Проф. дтн Иван Николов - Физически факултет – СУ (становище)
Доц. д-р Румяна Пеева – ИФТТ-БАН (становище)
Резервни членове:
Проф. дфзн Светослав Славов - ИФТТ–БАН
Проф. д-р Снежана Китова – ИОМТ-БАН
Докторант Емил Димитров Крумов
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Публична защита на 12.11.2012 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”
Специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Тема: „Тънки оксидни керамични слоеве - микроструктура, свойства, лазерна модификация и възможности за приложение”
Документи:
Докторант: Емил Димитров Крумов (автореферат)
Научни консултанти: доц. д-р Кирилка Щърбова, доц. д-р Николай Щърбов
Научно жури:
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ – БАН – Председател (рецензия)
Проф. дхн Славчо Раковски – Институт по катализа – БАН (рецензия)
Проф. д-р Бранимир Банов – ИЕЕС – БАН (становище)
Доц. д-р Красимир Темелков – ИФТТ - БАН (становище)
Доц. д-р Николай Щърбов – ИОМТ – БАН (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Мариана Христова - ИОНХ – БАН
Доц. д-р Генчо Данев – ИОМТ – БАН
Докторант Биляна Чавдарова Георгиева
Направление: 4.2. „Химически науки”, специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Публична защита на 01.11.2012 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.2. „Химически науки”
Специалност: 01.05.05 “Физикохимия”
Тема: „Вакуумно отложени Sn-O-Te слоеве като сензори за влага и редукционни газове”
Документи:
Докторант: Биляна Чавдарова Георгиева (автореферат)
Научен ръководител: доц. д-р Веселина Платиканова
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова - ИОМТ–БАН - Председател (рецензия)
Доц. д-р Стефан Андреев – ИФТТ–БАН (рецензия)
Проф. дфн Доряна Малиновска – ЦЛ СЕНЕИ - БАН (становище)
Доц. д-р Диана Нихтянова - И-т по минерология – БАН (становище)
Доц. д-р Веселина Платиканова (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Юлита Дикова - ИОМТ–БАН
Проф. д-р Тошко Ненов – ТУ-Габрово
Докторант Иванка Влаева
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 16.09.2011 г. от 14 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на образователната и научна степен “доктор”
Направление: 4.1. „Физически науки”
Специалност: 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Тема: "Холографски запис и изследване на наноразмерни структури
Документи:
Докторант: Иванка Влаева (автореферат)
Научни ръководители: Проф. дфн Симеон Съйнов, Доц. д-р Теменужка Йовчева
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – ИОМТ-БАН - Председател (становище)
Проф. дфн Венцеслав Съйнов – ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дтн Иван Николов – ФФ на СУ (рецензия)
Доц. д-р Теменужка Йовчева- ПУ „П. Хилендарски” (становище)
Доц. д-р Румяна Пеева – ИФФТ- БАН (становище)
Резервни членове:
Доц. дфн Диана Нешева – ИФФТ- БАН
Доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ-БАН
Научна степен "Доктор на науките"
Текущи процедури
Няма процедури
Приключили процедури (архив)
доц. д-р Вера Маринова Господинова
Направление 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Публична защита на 09.02.2016 от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на научна степен "доктор на науките"
Направление: 4.1. „Физически науки”
Специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”
Тема: „Светлинно-индуцирани процеси във фоторефрактивни кристали и приложенията им във функционални оптични структури”
Документи: Автореферат (.pdf, 7 МB)
Научно жури:
Председател на научното жури:
Проф. Снежана Китова – ИОМТ-БАН (рецензия)
Членове на научното жури:
Проф. дфн Диана Нешева – ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Лъчезар Аврамов – ИЕ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Петър Петров – ИЕ-БАН (становище)
Проф. дфн Евгения Вълчева – СУ „Кл. Охридски” (становище)
Доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Виолета Маджарова – ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
Доц. д-р Андрей Андреев – ИФТТ-БАН
Доц. д-р Димана Назърова – ИОМТ-БАН
проф. д-р Елена Вадимовна Стойкова
Направление 4.1. „Физически науки”, специалност 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Публична защита на 07.10.2011 г. от 10 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН
Процедура за присъждане на научна степен "доктор на науките"
Направление: 4.1. „Физически науки”
Специалност: 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Тема: "Анализ и моделиране на оптични елементи и системи в лазерната техника и метрологията"
Документи:
Автореферат (.pdf, 20 МB)
Дисертация - части:
Титулна страница
Съдържание
Увод
Основни научни приноси в дисертацията
Публикации по дисертацията
Литература
Научно жури:
Председател на научното жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – ИОМТ-БАН (рецензия)
Членове на научното жури:
Академик Никола Съботинов – ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Дориана Малиновска – ЦЛСЕНЕИ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Венцеслав Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Александър Грицков – ФФ на СУ (становище)
Проф. дфн Марин Ненчев – ТУ-София (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Петър Шарланджиев – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Христофор Ванков – ИЯИЯЕ-БАН
Академична длъжност "Главен асистент"
Текущи процедури
Няма процедури
Приключили процедури (архив)
Д-р Весела Миткова Катрова
ДВ бр. 102 от 01 декември 2020 г., избрана на 08.03.2021 г.
(Направление „Оптични материали“ по Професионално направление 4.1. Физически науки, Научна специалност "Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя")
Процедура
Заключително заседание на НЖ – 05.03.2021 г.
Научно жури:
Председател: доц. д-р Теменуга Христова - Василева (ИОМТ - БАН)
Членове:
1. проф. д-р Красимир Темелков (ИФТТ - БАН)
2. доц. д-р Ана Диковска (ИЕ - БАН)
3. доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ - БАН)
4. доц. д-р Кръстьо Бучков (ИОМТ - БАН)
Резервни членове:
1. доц. д-р Ваня Илчева (ИЕЕС - БАН)
2. доц. д-р Константин Ковчинов (ИОМТ - БАН)
Д-р Евдокия Огнянова Белина
ДВ бр. 93 от 30 октомври 2020 г., избрана на 10.02.2021 г.
(Направление „Оптични материали“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Процедура
Заключително заседание на НЖ – 27.01.2021 г.
Научно жури:
Председател: доц. д-р Лиан Неделчев (ИОМТ-БАН)
Членове:
проф. д-р Димана Назърова (ИОМТ-БАН)
доц. д-р Антон Георгиев (ИОМТ-БАН)
доц. д-р Екатерина Борисова (ИЕ-БАН)
доц. д-р Александър Гизбрехт (ИЕ-БАН)
Резервни членове:
1. доц. дфн Йордан Маринов (ИФТТ-БАН)
2. проф. д-р Георги Дянков (ИОМТ-БАН)
д-р Росен Йорданов Георгиев
ДВ бр. 78 от 04 септември 2020 г., избран на 15.12.2020 г..
(направление „Оптични материали“ на ИОМТ по професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Процедура
Заключително заседание на НЖ – 08.12.2020 г.
Научно жури:
Председател: доц. д-р Константин Ловчинов (ИОМТ-БАН)
Членове:
доц. д-р Йордан Маринов (ИФТТ-БАН)
доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ)
доц. д-р Андон Рангелов (ФзФ, СУ)
доц. д-р Юлита Дикова (ИОМТ-БАН)

Резервни членове:
проф. д-р Пламен Петков (ХТМУ)
доц. д-р Кръстьо Бучков (ИОМТ-БАН)
д-р Николета Мирославова Кирчева
ДВ бр. 78 от 04 септември 2020 г., избрана на 15.12.2020 г.
(направление „Оптична метрология и холография“ на ИОМТ по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност Физикохимия)
Процедура
д-р Николета Мирославова Кирчева
Заключително заседание на НЖ – 08.12.2020 г.
Научно жури:
Председател: проф. д-р Димана Илиева Назърова (ИОМТ-БАН)
Членове:
доц. д-р Валя Кирилова Николова (ФХФ-СУ)
доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева (ИОНХ-БАН)
проф. д-р Снежанка Миланова Китова-Николова (ИОМТ-БАН)
доц. д-р Силвия Емилова Ангелова (ИОМТ-БАН)

Резервни членове:
проф. д-р Николай Георгиев Василев (ИОХЦФ-БАН)
проф. дфн Елена Вадимовна Стойкова (ИОМТ-БАН)
ас. д-р Анна Димитрова Атанасова
ДВ бр. 41 от 21. 05. 2019 г., избрана на 18.09.2019 г.
(направление 4.1 „Физически науки“, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“)
Процедура
ас. д-р Анна Димитрова Атанасова
Заключително заседание на НЖ – 02.09.2019 г.
Научно жури:
Председател: Доц. д-р Росен Тодоров, ИОМТ – БАН
Членове:
Доц. д-р Анна Диковска, ИЕ – БАН
Доц. д-р Петър Рафаилов, ИФТТ – БАН
Доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ – БАН
Доц. д-р Петър Шарланджиев, ИОМТ – БАН
Резервни членове:
Доц. д-р Красимир Темелков, ИФТТ – БАН
Доц. д-р Константин Ловчинов, ИОМТ – БАН
ас. д-р Христо Тодоров Кисов
ДВ бр. 87 от 31. 10. 2017 г., избран на 16.02.2018 г.
(направление 4.1 „Физически науки“, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“)
Процедура:
ас. д-р Христо Тодоров Кисов
Изпит – на 29.01.2018 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации | Автобиография
Научно жури:
Проф. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ–БАН
Доц. д-р Георги Дянков, ИОМТ–БАН
Доц. д-р Димана Назърова, ИОМТ–БАН
Проф. дн Кирил Благоев, ИФТТ – БАН
Доц. д-р Йордан Маринов, ИФТТ – БАН
Резервни членове:
Доц. д-р Лиан Неделчев, ИОМТ-БАН
Проф. дн. Марин Ненчев, Технически Университет, Пловдив
ас. д-р Наталия Димитрова Берберова-Бухова
ДВ бр. 97 от 06. 12. 2017 г., избрана на 15.03.2017 г.
(направление 4.1 „Физически науки“, специалност „Физика на вълновите процеси“)
Процедура:
ас. д-р Наталия Димитрова Берберова-Бухова
Изпит – на 27.02.2017 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Автобиография
Научно жури:
Доц. д-р Димана Назърова (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Петър Шарланджиев (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Лиан Неделчев (ИОМТ–БАН)
проф. д-р Пламен Петков (ХТМУ)
Доц. д-р Ваня Илчева (ИЕЕЦ–БАН)
Резервни членове:
Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН)
Доц. д-р Йорданка Трифонова (ХТМУ)
ас. д-р Катерина Емилова Лазарова
ДВ бр. 97 от 06. 12. 2017 г., избрана на 15.03.2017 г.
(направление 4.2 „Химически науки“, специалност „Физикохимия“)

Процедура:
ас. д-р Катерина Емилова Лазарова
Изпит – на 28.02.2017 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Автобиография
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски (ИОМТ–БАН)
Проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Даниела Карашанова (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Рашко Рашков (ИФХ–БАН)
Доц. д-р Богдан Рангелов (ИФХ–БАН)
Резервни членове:
Проф. д-р Снежана Китова (ИОМТ-БАН)
Доц. дхн Цветина Доброволска
ас. д-р Петър Иванов Иванов
ДВ бр. 31 от 04. 04. 2014 г., избран на 04.07.2014 г.
(направление 4.2 „Химически науки“, специалност „Физикохимия“)
Процедура:
ас. д-р Петър Иванов Иванов
Изпит – на 30.06.2014 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Автобиография
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Юлита Дикова (ИОМТ–БАН)
Доц. д-р Рени Томова (ИОМТ–БАН)
Проф. дхн Тодор Делигеоргиев (ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”)
Доц. д-р Алексей Василев (ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”)
Резервни членове:
Доц. д-р Милена Спасова (ИОХ-БАН)
Доц. д-р Якоб Асса
ас. д-р Бранимир Людмилов Иванов
ДВ бр. бр. 31 от 29.03.2013г., избран на 13.06.2013 г.
(направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика на вълновите процеси”)
Процедура:
ас. д-р Бранимир Людмилов Иванов
Изпит – на 10.06.2013 г. от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Цитати Автобиография
Научно жури:
Доц. д-р Цветанка Крумова Бабева – председател -ИОМТ-БАН
Доц. д-р Димана Илиева Назърова – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Петър Стоянов Шарланджиев – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов – ФзФ-СУ
Проф. д.ф.н. и д.т.н. Марин Ненчев Ненчев – ИЕ-БАН
Резервни членове:
Доц. д-р Лиан Неделчев – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Християн Стоянов - СУ "Климент Охридски" – ФзФ
ас. д-р Биляна Чавдарова Георгиева
ДВ бр. 90 от 16.11.2012., избрана на 12.03.2013 г.
(направление 4.2. Химически науки, 01.05.05 Физикохимия)
Процедура:
ас. д-р Биляна Чавдарова Георгиева
Изпит – на 14.02.2012 от 9 ч в библиотеката на ИОМТ
Публикации Цитати Участия Автобиография
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова - Председател - ИОМТ
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ
Доц. д-р Стефан Андреев – ИФТТ
Доц. д-р Диана Нихтянова – ИМК
Резервни членове:
Доц. д-р Еринче Спасова–ИОМТ
Доц. д-р Рашо Рашев –ИФХ
д-р Десислава Димова Костадинова
ДВ бр.78 от 07.10. 2011 г., избрана на 17.02.2012 г.
(направление 4.2. Химически науки)
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова - Председател - ИОМТ
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ
Доц. д-р Рашко Рашков – ИФХ
Доц. д-р Евелина Славчева - ИЕЕС
Резервни членове:
Доц. д-р Даниела Карашанова - ИОМТ
Доц. д-р Виктор Боев - ИЕЕС
Академична длъжност "Доцент"
Текущи процедури
Няма процедури
Приключили процедури (архив)
д-р Силвия Емилова Ангелова
ДВ бр. 41 от 21. 05. 2019 г., избрана на 22.10.2019 г.
Направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия“
Кандидат:
гл.ас. д-р Силвия Емилова Ангелова

Резюметата на научните трудове по конкурса BG | EN

Научно жури:
Председател проф. дн Никола Малиновски, ИОМТ-БАН
Членове:
проф. дн Тодор Дудев, ФХФ – СУ
проф. д-р Николай Василев, ИОХЦФ – БАН
доц. д-р Веселин Петров, ФХФ – СУ
доц. д-р Валя Николова, ФХФ – СУ
доц. д-р Деян Димов, ИОМТ – БАН
доц. д-р Рени Томова,ИОМТ – БАН
Резервни членове:
доц. д-р Бистра Стамболийска, ИОХЦФ – БАН
доц. д-р Даниела Карашанова, ИОМТ – БАН

Рецензии:
проф. дн Тодор Дудев, ФХФ – СУ BG | EN
доц. д-р Рени Томова, ИОМТ – БАН BG | EN
Становища:
проф. дн Никола Малиновски, ИОМТ-БАН BG | EN
проф. д-р Николай Василев, ИОХЦФ – БАН BG | EN
доц. д-р Веселин Петров, ФХФ – СУ BG | EN
доц. д-р Валя Николова, ФХФ – СУ BG | EN
доц. д-р Деян Димов, ИОМТ – БАН BG | EN
д-р Константин Димитров Ловчинов
ДВ бр. 26 от 28.03.2017 г., избран на 29.09.2017 г.
Направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
Документи:
Автобиография | Списък на публикациите | Публикации (резюмета) | Списък на цитатиранията
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Диана Нешева – ИФТТ, БАН (рецензия)
Проф. д-р Снежана Китова – ИОМТ, БАН (рецензия)
Проф. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ, БАН (становище)
Доц. д-р Рени Томова – ИОМТ, БАН (становище)
Доц. д-р Тихомир Тенев – ИФТТ, БАН (становище)
Доц. д-р Таня Цветкова - ИФТТ, БАН (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ, БАН
Доц. д-р Ирина Стамболова- ИОНХ, БАН
д-р Деян Събчев Димов
ДВ бр. 89 от 17.11.2015 г., избран на 22.04.2016 г.
Направление 4.2. „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Документи:
Автобиография | Списък на публикациите | Публикации (резюмета) | Списък на цитиранията
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова – Председател - ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дтх Тодорка Владкова, ХТМУ - София (рецензия)
Доц. д-р Рени Томова, ИОМТ – БАН (рецензия)
Проф. д-р Мария Мачкова, ХТМУ - София (становище)
Доц. д-р Диляна Господинова, ТУ - София (становище)
Проф. дхн Никола Малиновски, ИОМТ - БАН (становище)
Доц. д-р Юлита Дикова, ИОМТ - БАН (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Веселина Платиканова
Доц. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ - БАН
д-р Виолета Димитрова Маджаровa
ДВ бр. 13 от 17.02.2015 г., избрана на 24.07.2015 г.
Направление 4.1 „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”
Документи:
Автобиография | Списък на публикациите | Публикации (резюмета) | Списък на цитатиранията
Научно жури:
Доц. д-р Цветанка Бабева – Председател - ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дтх Васил Кавърджиков – ИМех—БАН (рецензия)
Доц. д-р Петър Шарланджиев - ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Елена Стойкова - ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Димана Назърова - ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Веселин Страшилов - ФзФ, СУ (становище)
Проф дфн Иван Николов - ФзФ, СУ (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Лиан Неделчев - ИОМТ-БАН
Доц. д-р Александър Грицков - ФзФ, СУ
д-р Димитър Захариев Димитров
ДВ бр.48 от 31.05.2013 г., избран на 24.10.2013 г.
Направление 4.2 „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Документи:
Автобиография | Списък на цитатите
Списък на публикациите | Публикации (резюмета)
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфзн Диана Нешева - ИФТТ - БАН(рецензия)
Проф. д-р Снежана Китова - ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Дарина Арсова - ИФТТ - БАН(становище)
Доц. д-р Сашо Василев - ИЕЕС - БАН (становище)
Проф. дфзн Симеон Съйнов - (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ - БАН
Доц. д-р Веселин Тончев – ИФХ - БАН
д-р Рени Любомирова Томова
ДВ бр.90 от 16.11.2012 г., избрана 02.03.2013 г.
Направление 4.2 „Химически науки”, специалност „Физикохимия”
Документи:
Автобиография | Списък на цитатите
Списък на публикациите | Публикации (резюмета)
Научно жури:
Проф. д-р Снежана Китова – Председател - ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфзн Дориана Малиновска ЦЛСЕНЕИ-БАН (рецензия)
Проф. дфзн Диана Нешева-ИФТТ - БАН (становище)
Проф. д-р Константин Петров - ИЕЕС – БАН (становище)
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Якоб Асса – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Еринче Спасова (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Елефтерия Лефтерова – ИЕЕС - БАН
Доц. д-р Генчо Данев
д-р Димана Насърова
ДВ бр.19 от 18.03.2011 г., избрана на 19.06.2011 г.
Направление 4.1. „Физически науки”, специалност 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Документи:
Автобиография | Публикации

Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ (становище)
Проф. дтн Иван Николов – ФФ на СУ БАН (рецензия)
Доц. д-р Цветанка Бабева – ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Петър Шарланджиев – ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Марин Ненчев – ТУ-София (становище)
Проф. дфн Асен Пашов – ФФ на СУ (становище)
Резервни членове:
Проф. дфн Венцеслав Съйнов – ИОМТ-БАН
Проф. дфн Дориана Малиновска – ЦЛСЕНЕИ-БАН
Академична длъжност "Професор"
Текущи процедури
Няма процедури
Приключили процедури (архив)
доц. д-р Димана Илиева Назърова
ДВ бр. 12 от 11. 02. 2020 г., избрана на 08.10.2020 г.
Професионално направление 4.1 „Физически науки”,
научна специалност „Физика на вълновите процеси“
Публична лекция на проф. Назърова
Кандидат: д-р Димана Илиева Назърова
Резюмета на рецензираните публикации BG │ EN
Научно жури:
1. Проф. д-р Пламен Петков – ХТМУ Рецензия BGEN
2. Проф. дфн Марин Ненчев – ТУ- Пловдив Рецензия BGEN
3. Проф. д-р Теменужка Йовчева – ПУ “Паисий Хилендарски” Становище BGEN
4. Проф. д-р Даринка Христова – ИП-БАН Становище BGEN
5. Проф. д-р Цветанка Бабева - ИОМТ-БАН Рецензия BGEN
6. Проф. дхн Никола Малиновски – ИОМТ-БАН Становище BGEN
7. Проф. д-р Снежанка Китова-Николова - ИОМТ-БАН Становище BGEN
доц. д-р Георги Лалев Дянков
ДВ бр. 12 от 11. 02. 2020 г.,
Професионално направление 4.1 „Физически науки”, избран на 08.10.2020 г.
научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондезираната материя“
Публична лекция на проф. Дянков
Кандидат: д-р Георги Лалев Дянков
Резюмета на рецензираните публикации BGEN
Научно жури:
1. Акад. проф. дфн Александър Петров – ИФТТ-БАН Рецензия BGEN
2. Проф. дфн Минко Петров – ИФТТ-БАН Становище BGEN
3. Проф. дфн Кирил Благоев – ИФТТ-БАН Становище BGEN
4. Проф. дфн Александър Драйшу – ФзФ-СУ Становище BGEN
5. Доц. д-р Екатерина Борисова – ИЕ-БАН – резервен член Рецензия BGEN
6. Проф. дфн Вера Маринова– ИОМТ-БАН Рецензия BGEN
7. Проф. д-р Цветанка Бабева - ИОМТ-БАН Становище BGEN
доц. дн Вера Маринова Господинова
ДВ бр. 87 от 31.10. 2017 г., избрана на 02.05. 2018 г.
Направление 4.1 „Физически науки“, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“
Документи:
Автобиография | Публикации | Цитати | Резюмета
Научно жури:
Проф. дн Никола Малиновски – Председател, ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дн Диана Нешева, ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дн Лъчезар Аврамов, ИЕ-БАН (рецензия)
Проф. д-р Снежана Китова, ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дн Петър Петров, ИЕ-БАН (становище)
Проф. дн Евгения Вълчева, СУ „Кл. Охридски” (становище)
Проф. д-р Цветанка Бабева, ИОМТ-БАН (становище)

Резервни членове:
Доц. д-р Андрей Андреев, ИФТТ-БАН
Проф. дн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН
доц. д-р Цветанка Крумова Бабева
ДВ бр.18 от 08.03.2016 г., избрана на 29.07. 2016 г.
Направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”
Документи:
Автобиография | Публикации | Резюмета | Цитати
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател – ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Диана Нешева, ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дтн Васил Кавърджиков, ИМ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Елена Стойкова, ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Тинко Ефтимов, ФФ- ПУ “Пайсий Хилендарски” (становище)
Проф дфн Веселин Страшилов, ФФ-СУ “Св. Климент Охридски” (становище)
Проф дтн Иван Николов, ФФ-СУ “Св. Климент Охридски” (становище)

Резервни членове:
Доц. д-р Димана Назърова – ИОМТ-БАН
Проф. дфн Асен Пашов - ФФ-СУ „Св. Климент Охридски”
доц. д-р Снежана Миланова Китова
ДВ бр.39 от 20.05.2011 г., избрана на 26.10.2011 г.
Направление 4.2. „Химически науки”, специалност 01.05.05. „Физикохимия”

Документи:
Автобиография | Публикации | Резюмета | Цитати
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ (рецензия)
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (рецензия)
Проф. дхн Дария Владикова – ИЕЕС-БАН (рецензия)
Проф. дфн Дориана Малиновска – ЦЛСЕНЕИ-БАН (становище)
Доц. д-р Юлита Дикова – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Якоб Асса – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Румяна Стойчева (становище)
Резервни членове:
Проф. дфн Венцислав Съйнов – ИОМТ-БАН
Проф. дхн Славчо Раковски – И-т по катализ- БАН
доц. д-р Елена Вадимовна Стойкова
ДВ бр.19 от 18.03.2011 г., избрана на 19.06.2011 г.
Направление 4.1. „Физически науки”, специалност 01.03.22. „Физика на вълновите процеси”
Документи:
Автобиография | Публикации | Цитати | Лекции | Други
Научно жури:
Проф. дхн Никола Малиновски – Председател - ИОМТ (рецензия)
Академик Никола Съботинов – ИФТТ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Дориана Малиновска – ЦЛСЕНЕИ-БАН (рецензия)
Проф. дфн Венцеслав Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Проф. дфн Симеон Съйнов – ИОМТ-БАН (становище)
Доц. д-р Александър Грицков – ФФ на СУ (становище)
Проф. дфн Марин Ненчев – ТУ-София (становище)
Резервни членове:
Доц. д-р Петър Шарланджиев – ИОМТ-БАН
Доц. д-р Христофор Ванков – ИЯИЯЕ-БАН