Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Акад. Й. Малиновски  (1923 - 1996)
Академик Йордан Малиновски е роден на 03.06.1923 г...
Национални проекти
Национална научна инфраструктура ИНФРАМАТ

Най-значимо научно постижение за 2021 г.
Aнизотропен оптичен отклик на монокристален WTe2, ръководител проф. дфн Вера Маринова
По метода химически транспорт на пари (CVT) са синтезирани монокристали от волфрамов дителурид (WTe2)-материал с двумерна (2D) моноатомна структурна форма (подобнa на графенa), характеризиращ се със силни ковалентни връзки в рамките на един слой и ...
Най-значимо научно-приложно постижение за 2021 г.
Тънки композитни слоеве, изградени от зол-гел Nb2O5 матрица и Na-X зеолити от въглищни пепели за оптично детектиране на пари на ацетон, ръководител проф. д-р Цветанка Бабева
Изследвани са тънки композитни слоеве, изградени от зол-гел матрица от ниобиев пентаоксид (Nb2O5) с ...
За нас
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” е създаден на 01.07.2010 г. с решение на ОС на БАН от 22.03.2010 г. на базата на Централната лаборатория по фотопроцеси и Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация.
Основните цели на института са:
⁕ Изследване на ...