Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Нормативни документи
Министерство на образованието и науката (МОН)
МОН - Нормативни актове
Българска академия на науките (БАН)
БАН - Нормативни документи
Закон за БАН (.pdf) в сила от 12.04.2011
Устав на БАН (.pdf) изм. и доп. 14.03.2023
Документи по Закона за развитието на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ)
Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (.pdf) изм. и доп. 26.02.2019
Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (.pdf) amend. SG. 17/26 Feb 2019

Правилник за прилагане на ЗРАСРБ (.pdf) изм. и доп. 19.02.2019

Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ (.pdf) - изм. и доп. 31.05.2021 - техн. кор. 14.06.2021.

Правилник на ИОМТ за приложение на ЗРАСРБ (.pdf) - изм. 08.07.2020, 15.12.2020, 15.12.2022
Приложения към Правилника на ИОМТ (.docx) - изм. 08.07.2020, посл. изм. 15.12.2020